Odpredaj majetku obce Kotešová - rodinný dom, súpisné číslo 339 (zdravotné stredisko)

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 13.05.2013

Obec Kotešová, zastúpená starostom obce Kotešová PhDr. Mgr. Petrom Mozolíkom, v súlade s § 9a ods. 1 písm. a)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,  Zásadami hospodárenia s majetkom obce Kotešová článok 4  B ods. 6 písm. a)  a ods. 7.  a v súlade s ustanoveniami 281 – 288  Obchodného zákonníka, týmto  v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž  o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na kúpu nehnuteľnosti v obci Kotešová, katastrálne územie Kotešová, stavba  číslo súpisné. 339, Zdravotné stredisko, druh stavby  - rodinný dom,  na parc. C-KN č. 415/1,  druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere 425 m2, zapísaných na LV č.1 pre vlastníka Obec Kotešová v 1/1. Bližšie informácie k obchodnej verejnej súťaži sa nachádzajú na internetovej stránke obce Kotešová: www.kotesova.info, na úradnej tabuli obce, alebo na tel. čísle 0903564311.