Opatrovateľská služba

Autor: Alena Babčanová, Mgr., Zverejnené: 10.09.2013

Nové zmeny v poskytovaní sociálnych služieb

(opatrovateľská služba)

 

     Nový zákon o sociálnych službách č. 448/2009 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2009 zásadne mení doterajší systém rozhodovania o poskytovaní sociálnych služieb a spôsob ich poskytovania a úhrady za sociálnu službu. Týka sa to aj opatrovateľskej služby, kde sa platenie za úkon nahrádza platením za hodinu poskytovanej služby.

 § 72 ods. 2) ustanovuje: "Verejný poskytovateľ určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce alebo vyššieho územného celku, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov."

§ 41 ods. 3): „Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3.

Pri odkázanosti človeka na sociálnu službu ak nemôže pomôcť rodina, odporúčame využiť príspevok štátu (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) za opatrovanie. Oprávnenou osobou na peňažný príspevok za opatrovanie je fyzická osoba, ktorá opatruje občana s ťažkým zdravotným postihnutím. Do okruhu fyzických osôb na účely tohto peňažného príspevku patrí manželka, manžel, rodičia, náhradní rodičia alebo súdom ustanovený opatrovník, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra, ovdovená nevesta a zať. Táto forma opatery je na celodennú starostlivosť vhodnejšia ako opatrovateľská služba.

Ak nie je možné využiť príspevok za opatrovanie, prichádza na rad sociálna služba poskytovaná obcou alebo inými verejnými alebo neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb.

V čom spočíva zmena v spôsobe úhrady za opatrovateľskú službu

     Opatrovaní, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba na základe rozhodnutia obce podľa starého zákona platného do konca roku 2008, platia za opatrovateľskú službu takú sumu, ako platili pred účinnosťou nového zákona (po starom). Títo opatrovaní však musia byť prehodnotení podľa nového zákona - ex offo do 30.9.2010.

Nové prípady žiadostí o posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu musia byť posudzované už podľa nového zákona, preto sme museli obecnému zastupiteľstvu predložiť návrh nového všeobecne záväzného nariadenia o výške úhrady za sociálne služby poskytované obcou, v ktorom je stanovená nová sadzba za poskytovanie sociálnej služby obcou v EUR/hodinu.

 Vzhľadom na úplne odlišný spôsob stanovenia úhrady, teda nie podľa poskytnutých úkonov ale na hodiny poskytnutej služby, nie je možné stanoviť takú úhradu za hodinu, aby opatrovaní platili po prehodnotení toľko, koľko platili doteraz.

                                                                                                                                      Mgr. Alena Babčanová