Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 27.03.2013
Číslo konania: 192/2012
Dátum začatia konania: 29.02.2012
Dátum zverejnenia: 29.02.2012
Žiadateľ: Obec Kotešová
Predmet: výrub - 1 ks lipa malolistá na parc. C-KN 1138