Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 28.03.2013
Číslo konania: 550/2012
Dátum začatia konania: 08.10.2012
Dátum zverejnenia: 08.10.2012
Žiadateľ: František Straský, Hlinická 406/17, Bytča
Predmet: výrub - 2ks čerešňa, 5 ks jabloň, 2 ks slivka na parc. C-KN 135/3