Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 28.03.2013
Číslo konania: 621/2012
Dátum začatia konania: 23.11.2012
Dátum zverejnenia: 23.11.2012
Žiadateľ: Lýdia Frolová, Kotešová 464
Predmet: výrub - 2 ks liska, 4 ks vŕba, 1 ks čerešňa vtáčia, 5 ks svíb, 30 m² 
                          krovité porasty na parc. C-KN č. 1448/6 a 1448/7