Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku - Ján Holínec, 013 61 Kotešová 657

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 14.06.2017
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, VZN č. 6/2015 o odpredaji, zámene a nájmu nehnuteľného majetku v obci Kotešová a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 34/2017 zo dňa 09.06.2017 zverejňuje obec oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku obce Kotešová z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 
Predmet predaja: časť nehnuteľného majetku - parcela C-KN č. 1225/3 orná pôda o výmere 112 m²
                            
 
Kupujúci:             Ján Holínec, 013 61 Kotešová č. 657
 
 
      Schválenie prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce Kotešová z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania.