Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Autor: Peter Mozolík, Zverejnené: 11.12.2019

Právo voliť a spôsob voľby

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný  alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov alebo ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: alena.babcanova@mail.t-com.sk, ocukotesova@mail.t-com.sk,  0911 181 932

 

Utvorenie volebných  okrskov, určenie volebných miestností a vymenovanie zapisovateliek okrskových volebných komisi

           V súlade s  § 8 ods. 1 zákona NR SR 180/2014 Z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Kotešová pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky utvorila 3 volebné okrsky. V súvislosti s § 19 ods. 4 zákona NR SR 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 starosta obce vymenúva nižšie uvedené zapisovateľky.

Číslo okrsku

  Volebná miestnosť

Vymedzenie územia volebného  okrsku (súpisné číslo od - do)

Zapisovateľka+ tel. kontakt

1.

  Požiarna zbrojnica
  Kotešová, Oblazov 75

 1 - 100

  Helena Surmová
  0910 695 536

2.

  Obecný úrad - Zasadačka
  Kotešová 325

 101 - 369, 1000 - 1150

 Lýdia Frolová
 0911 783 055

3.

 Dom kultúry - Sobášna sieň,     Kotešová 325

 370 - 910

 Mgr. Alena Babčanová 0911 181 932