Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku - Peter Mičian

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 20.12.2019
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, VZN č. 6/2015 o odpredaji, zámene a nájmu nehnuteľného majetku v obci Kotešová a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 105/2019 zo dňa 13.12.2019 zverejňuje obec oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku obce Kotešová z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 
Predmet predaja:

časti nehnuteľného majetku vedeného na LV č. 2226 a to výmeru 96 m² z parc. E - KN   č.  2477/2,

 

 
Kupujúci:            Peter Mičian