Kúpa pozemku do vlastníctva obce

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 20.12.2019
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, VZN č. 6/2015 o odpredaji, zámene a nájmu nehnuteľného majetku v obci Kotešová a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 106/2019 zo dňa 13.12.2019 zverejňuje obec oznámenie o zámere kúpy nehnuteľného majetku do vlastníctva obce Kotešová z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 
Predmet kúpy majetku:
 

parc.  E-KN 302/2 orná pôda o výmere 17 m², evidovaná na LV č.  289, od osoby Jozef Majstrík

parc.  C-KN č. 875/31, orná pôda o výmere 22  m2, evidovaná na LV č. 3143, od osoby Monika   Michtalíková

parc.  E-KN č.303, orná pôda  o výmere 8 m2, evidovaná na LV č. 1384 od osoby Anna Komadová

 
 
 
 
      Schválenie prevodu do vlastníctva nehnuteľného majetku obce Kotešová z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania.