Vývoz komunálneho odpadu.

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 20.01.2020
Vážení spoluobčania,
 
      obec pristúpila k úprave systému vývozu komunálneho odpadu z dôvodu enormného navýšenia poplatkov za uloženie odpadu na skládkach ako aj manipulačných poplatkov. Všetky zmeny boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kotešovej dňa 13.12.2019. Popis a zdôvodnenie uvedených zmien, teda navýšenie poplatku, zmena frekvencie vývozu a pridelenia zberných nádob sú podrobne opísané v zápisnici zo zasadnutia OZ tu: http://www.kotesova.info/files/15933-Zapisnica-zo-zasadnutia-OZ-dna-13.12.2019.pdf
      Harmonogram vývozu odpadu je zverejnený na stránke obce a občania, ktorí poskytli telefónne číslo na zasielanie SMS budú pravidelne pred vývozom upozornení na blížiaci sa temín vývozu zberných nádob. 1100 l. kontajnery na separovný odpad sa nevyvážajú v trojtýždňových intervaloch ale podľa potreby, teda vtedy keď sú naplnené jednotlivé komodity, čo je ovplyvnené zase len disciplínou občanov v tom, ako stláčajú plastové fľaše, trhajú papierové krabice a podobne. Domácnosti, ktoré produkujú plienky,  majú možnosť ich bezplaltne odovzdať do kontajnera na to určeného v zbernom dvore po nahlásení na OÚ.