Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku - Dušan Gália a manželka Božena Gáliová

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 21.09.2020
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, VZN č. 6/2015 o odpredaji, zámene a nájmu nehnuteľného majetku v obci Kotešová a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 61/2020 zo dňa 11.09.2020 zverejňuje obec oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku obce Kotešová z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 
Predmet predaja:

časti nehnuteľného majetku vedeného na LV č. 1 a to parc.  C - KN   č.  1233/3  ostatná plocha o výmere 60 m2 

 
Kupujúci:            Dušan Gália a manželka Božena Gáliová