Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku - Michal Polka a manželka Katarína Polková

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 21.09.2020
V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, VZN č. 6/2015 o odpredaji, zámene a nájmu nehnuteľného majetku v obci Kotešová a v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č. 62/2020 zo dňa 11.09.2020 zverejňuje obec oznámenie o zámere predaja nehnuteľného majetku obce Kotešová z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
 
Predmet predaja:

časti nehnuteľného majetku vedeného na LV č. 2226 a to  výmeru  10 m2 z parcely E-KN č. 1363/4 zastavaná plocha a nádvorie o 24152  m2, parcela  E-KN č. 1379/7, vodná plocha  o výmere 5  m2, parcela  E-KN č. 2506/6, vodná plocha  o výmere 2  m2, časť o výmere 71 m2 z parcely  E-KN č.  272/11 trvalý trávnatý porast  o výmere 157 m2 a časť 10 m2 z parcely  E-KN č. 2506/5 vodná plocha o výmere 257  m2, o celkovej výmere 98 m2.

 
Kupujúci:            Michal Polka a manželka Katarína Polková