Testovanie na COVID 19 dňa 03.04.2021

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 31.03.2021

V zmysle Uznesenia vlády SR č. 160 zo dňa 17. 3. 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu a v súvislosti s plnením úloh v zmysle prijatého COVID automatu sa  uskutoční v obci Kotešová testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19, ktoré bude v sobotu dňa 03. apríla 2021, v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod. a to na dvoch odberných miestach – Obecný úrad v Kotešovej č. 325 a v Základnej škole s materskou školou Kotešová 378 v hlavnej budove. Testovanie prebehne v nasledovných časových etapách:

Sobota dňa 03.04. 2021

08.00 hod. – 12.00 hod. vykonávanie odberov na odbernom mieste

12.00 hod. – 13.00 hod. prestávka

13.00 hod. – 16.00 hod. vykonávanie odberov na odbernom mieste

Z organizačného hľadiska občania obce Kotešová budú rozčlenení na odber vzoriek podľa častí obcí v ktorých žijú.

Budova Obecného úradu v Kotešovej: - OM č. 1

V tejto budove budú vykonané odbery pre občanov miestnej časti Kotešová – Oblazov, Kopanice a Dolná Kotešová v čase od 08.00 do 16.00 hod.

Budova Základnej školy s materskou školou Kotešová: - OM č. 2

V tejto budove budú vykonané odbery pre občanov miestnej časti Kotešová – Buková a Horná časť obce Kotešová v čase od 08.00 do 16.00 hod.

Na základe uznesenia vlády SR testovanie je dobrovoľne, avšak v zmysle platného COVID automatu musia mať platný AG test, alebo PCR test nie starší ako 7 dní osoby vo veku od 15 do 65 rokov, ktoré sa budú  pohybovať v mieste trvalého bydliska ako aj mimo miesta trvalého bydliska v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod.  a to najmä osoby, ktoré pracujú v oblasti služieb, osoby, ktoré sa budú pohybovať v prírode v rámci vychádzok ako aj jeden zákonný zástupca dieťaťa, ktoré chodí do materskej školy. Testovania sa nemusia zúčastniť osoby, ktoré vykonávajú prácu pre zamestnávateľa z domu a v nasledujúci kalendárny týždeň nebudú nikde cestovať, ďalej osoby vo veku do 15 a nad 65 rokov a osoby, ktoré už prekonali v posledných troch mesiacoch ochorenie Covid – 19 a majú o tom potvrdenie od lekára, alebo vystavený pozitívny certifikát z testovania, alebo osoby, ktoré už boli zaočkované aj druhou dávkou vakcíny a uplynulo už od jej aplikácie viac ako 14 dní.

Pri vstupe na odberné miesta budú občania vstupovať v poradí ako prišli, budú dodržiavať 2 metrové odstupy a budú plniť pokyny administratívneho pracovníka na vstupe do budovy. Uprednostnené v testovaní budú osoby, ktoré sú ZŤP a tehotné ženy.

Vzhľadom na organizačné zabezpečenie  testovania v našej obci, žiadame všetkých vodičov motorových vozidiel, aby dňa 03. 04. 2021, t. j. v sobotu obmedzili v max. možnej miere jazdu motorovými vozidlami z bezpečnostných dôvodov popred obecný úrad !!!

Podľa platného uznesenia vlády SR platí od 20. marca 2021 obmedzenie pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase od 05:00 do 01.00 hodiny nasledujúceho dňa. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na výnimky v čase od 05.00 do 20.00 hod. kedy  sa osoby môžu  pohybovať s platnými testami, nie staršími ako 7 dni, alebo s potvrdením o prekonaní choroby Covid-19, alebo potvrdením o zaočkovaní osoby už aj druhou dávkou vakcíny ak uplynulo už od jej aplikácie viac ako 14 dní, ďalej je možné sa pohybovať na území obce, okresu, alebo aj mimo okres v nevyhnutnej miere za účelom zabezpečenia základných životných potrieb a to:

-        nákupy potravín do najbližších predajní a  na poštu, zabezpečenie zdravotníckych pomôcok, liekov, drogérie, krmív pre zvieratá, doplnenie pohonných hmôt do najbližšej čerpacej stanice, do servisu, vykonanie STK, do banky, poisťovne, nákup tlačovín, opravovne obuvi ako aj servis telekomunikačných zariadení, výdajné miesta internetových obchodov,

-        prechádzky zo zvieratami – pes a mačka do vzdialenosti 1000 m od miesta trvalého bydliská,

-        návšteva zdravotníckeho zariadenia,

-        vykonanie testovania na odbernom mieste,

-        doprovod detí do materskej školy a z materskej školy,

-        doprovod detí do I. stupňa základnej školy a po skončení vyučovania doprovod domov,

-        starostlivosť o blízku osobu, ktorá potrebuje opateru,

-        cestu na pohreb, na uzatvorenie manželstva, krst a cestu späť,

-        prechádzky osôb s deťmi do 6 rokov do vzdialenosti 1000 m od miesta trvalého bydliska,

-        cestu do zamestnania a zo zamestnania s platným potvrdením zamestnávateľa o vykonávaní práce, pri vykonávaní podnikateľskej a inej zárobkovej činnosti, na vykonanie pracovného pohovoru do zamestnania,

-        zdravotnú vychádzku osoby staršej ako 65 rokov a osoby so ZŤP,

-        účasť osôb na súdnych pojednávaniach a vypočutí u orgánov činných v trestných konaniach,

Upozorňujeme občanov obce Kotešová, že na základe tohto uznesenia vlády je povinnosť na verejne prístupných miestach v exteriéri ako aj v interiéri nosiť respirátory s označením FFP2.