Výzva na odpredaj - nákladné požiarne motorové vozidlo TATRA 805

Autor: Lýdia Frolová, Zverejnené: 17.03.2021

     Obec Kotešová, zastúpená starostom obce Kotešová , na základe prijatého uznesenia Obecného zastupiteľstva v Kotešovej č. 22/2021, zo dňa 5. 3. 2021 odpredáva nákladné požiarne  motorové vozidlo v pojazdnom stave TATRA 805, ev. č. BY581AH. V súlade § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku      obcí k odpredaju nákladného motorové vozidlo TATRA 805, ev. č. BY581AH, určuje Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej    na základe vypracovaného odborného vyjadrenia spoločnosti NALIA, s.r.o., Tomášikova       16550/3, 821 01 Bratislava, vypracoval Ing. Štefan Stanko, zostatkovú hodnotu uvedeného motorového vozidla na odpredaj, v minimálnej výške 3000.-€ (slovom: tritisíc eur), v rátane poplatku za odborné vyjadrenie.